Preloader

آموزش رایگان پرواربندی گوسفند

  1. صفحه اصلی
  2. مقالات مشابه
  3. آموزش رایگان پرواربندی گوسفند
 

 

 

 


کارگاه آموزشی پرورش گوسفند
آموزشگاه کارگستر
جلسه اول
مباحث مورد بحث
اهد ا ف دوره
آشنایی با نژادها و ویژگیهای آنها
محاسبه سن از روی دندان
انتخاب میش و قوچ
دوره زایش و سیکل تولیدمثلی (فحلی و جفت گیری)
مدیریت تولیدمثل
مدیریت میشهای آبستن
مدیریت برهها از تولد تا بلوغ
پشمچینی و سمچینی
تغذیه
طراحی جایگاه
بیماریها
مقدمه
جمعیت گوسفند در کشور 43/7و جمعیت بز 25/6میلیون راس میباشد
استان فارس بیشترین جمعیت بز و استان خراسان بیشترین جمعیت گوسفند کشور را دارند
اهمیت گوسفند
حیوانی با مزیت بالا
نگهداری آسان
سود آوری بالا
دوره تولیدمثل کوتاه (تقریبا 5ماه)
چرخه تولیدمثلی کوتاه
حیوان نشخوارکننده
مقدمه
تولیدات اقتصادی گوسفند وبز
گوشت ( 260هزار تن گوسفند و بره؛ 94هزار تن بز و بزغاله)
شیر ( 253هزار تن گوسفند، 300هزار تن بز)
پشم (گوسفند 42/4هزار تن)
کرک یا کشمیر ( 1500تن کرک خام)
موهر
موی بز
پوست
کود
مقدمه
نظام بهره برداری (عشایری و روستایی:) شکل غالب گوسفند داری در کشور در
قالب عشایری و روستایی است و در زمینه دامداری دام سبک 2/4میلیون بهره
بردار در کشور فعالیت دارند که 1/3میلیون بهره بردار گوسفند و بز و 1/1بهره
بردار بز و بزعاله هستند
نظام تولید (گوشت و شیر)
گوسفند داری
پرورش گوسفند داشتی
عشایری
روستایی
روش متراکم
پروار بندی
طبق تحقیقی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شده است حد اقتصادی یک واحد گوسفند داری
برای یک خانوار 5نفره 300راس برآورد شده است.
مقدمه
شرایط اصلی خرید و تشکیل گله
مناسب شرایط منطقه باشد
تعداد کم و گوسفند خوب بخرید
نهایت دقت را در انتخاب قوچ داشته باشید
گوسفندان یکدست و با ظاهری شبیه به هم بخرید
مقدمه
قیمت گذاری گوسفند
یک گوسفند در یک سال بطور متوسط 1بره، 50کیلو شیر و 1کیلو پشم میدهد. بنابراین با یک
محاسبه ساده میتوان قیمت یک گوسفند و میزان سود آوری آن در طی یک سال را برآورد کرد.
خودتان بخرید
گوسفند را از مراکز تحت نظر مرکز اصلاح نژاد دام خریداری کنید
از دامداران با سابقه و دارای گله یک دست خرید انجام دهید
آشنایی با نژادهای گوسفند
تعاریف
وزن تولد: وزن تولد بره در هنگام تولد
وزن از شیرگیری: وزن بره پس از شیر گیری
وزن بلوغ: وزنی که دام به بلوغ جنسی می رسد و بستگی به نژاد متفاوت است (از 6تا
9ماه)
سن بلوغ
وزن لاشه: وزن لاشه پس از کشتار و جدا کردن امحا و حشا
رشد روزانه: مقدار افزایش وزن روزانه
ضریب تبدیل: مقدار خوراکی که به ازای یک واحد افزایش وزن دام لازم است
صفات مادری
آشنایی با نژادهای گوسفند
آشنایی با نژادهای گوسفند و بز
طبقه بندی بزهای بومی
بزهای شیری
نجدی، عدنی وتالی
بزهای لیفی
کرک و الیاف موهر
بزهای شیری-مویی
نژاد افشاری

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

66

36

25

3/9

6/2-6/8

136-241

نر

ماده

51

33

24

3/7

   
 گوسفند بلوچی

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

48

31

25

3/9

7/7-12/7

177

نر

ماده

43

28

23

3/6

   
 یئمبه
گوسفند

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

61

33

28

3/9

6/5

160

نر

ماده

42

31

27

3/8

   
 گوسفند لک قشقایی

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

74

34

28

4

7/6

187

نر

ماده

50

32/5

27

3/8

   
 گوسفند دالاق یا آتابای

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

51

44

31

4/1

10/8

140

نر

ماده

45

40

28

3/8

   
 گوسفند زل

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

52

26

18

3

7/5

145

نر

ماده

37

23

17

2/7

   
 هلگ
گوسفند قر

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

48

35

25

5/2

7-9

81-135

نر

ماده

41

31

23

5

   
 گوسفند کبود شیراز

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

50

29

24

4/2

44

150

نر

ماده

45

27

22

4

   
 گوسفند شال

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

72

34

26

4/8

8/5-11

130-240

نر

ماده

67

31

24

4/5

   
 گوسفند قزل

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

52

33

24

4/4

12/5

185-120

نر

ماده

49

31

23

4

   
 ین
گوسفند مهربا

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

64

35

23

3/8

9

200

نر

ماده

54

34

23

3/8

   
 ین
گوسفند مغا

وزن تولد

وزن از
شیرگیری

وزن 6
ماهگی

وزن بلوغ

رشد
روزانه

ضریب
تبدیل

 

60

33

24

4/4

8

200

نر

ماده

52

30

23

4

   
 23
Suffolk
Romanov
Originated In Russia In The Volga
Valley Near Moscow
It Is Born Black; But Lightens To
White, Silver, Gray As They
Mature & Make Fleece
Fleece Is White; Face & Legs Have
Black & White Hair
Very Early Sexual Maturity, In As
Little As Three Months
Have Litters, 4-6 Is Normal; The

Photo: Unknown Record Is 9 That Lived
Source
Blackface Mountain
Mountain Breed
Ewe Breed
Small & Hardy
Able to withstand mountain
conditions

Horned
Wool & breeding ewes
Become prolific if crossed
appropriately.

Mountains over 350m Kerry, Galway,
Donegal, etc

برآورد سن
پایه گذ ا ری گله
تعیین هدف پرورش
داشتی
پرواربندی
انتخاب دام
ویژگیهای دام سالم
میزان اشتهای دام
انتخاب دام
ویژگیهای دام سالم
وضعیت نشخوار دام
میزان تحرک
وضعیت ظاهری
موی بدن بزها باید نرم و شفاف باشد
مو و پشم دامها نباید به راحتی کنده شود
مو و پشم دام سالم در سرتا سر بدن به جز سر و دست و پا باید یک دست باشد
پشم گوسفند نباید مانند بزها به شکل مو شود بلکه باید مجعد باشد
پوست دام سالم عاری از هرگونه زخم، ترشحات و تورم است
انتخاب دام
ویژگیهای دام سالم
شکل گوش، چشم و بینی
گوشها
چشم
بینی
وضعیت دفع ادرار و مدفوع
انتخاب میش
برای شروع میشهایی انتخاب کنید که حداکثر سه سال داشته باشند
پشت عریض و مستقیم
شانههای صاف

انتخاب میش
وضعیت پستان
انتخاب قوچ
انتخاب قوچ فاکتور کلیدی در گوسفند داری است
50درصد ژنتیک گله را تشکیل میدهد با این حال میزان تأثیر آن در آینده گله 80درصد است.
قوچها نباید بیش از سه سال در گله نگهداری شوند (همخونی)
از انتخاب قوچهای با میل جنسی کم و دارای ظاهری ماده گونه خود داری کنید
انتخاب قوچ
انتخاب قوچ
وضعیت سم ها و حالت ایستادن
وضعیت ایستادن قوچ و میش
ساختمان و تاسیسات
}نکاتی که باید به آن توجه شود
}شرایط جوی منطقه
}ساخت کف قابل ضدعفونی
}دیوارهای قابل ضد عفونی
}گوسفند نسبت به کوران باد و رطوبت بیشترین حساسیت را دارد
بخش های مختلف ساختمان گوسفند داری
آغل یا جایگاه
بهاربند
زایشگاه
بیمارستان
قرنطینه
انبار کنسانتره
انبار علوفه
سیلو
مخزن کود
سکوی بارگیری و تخلیه
حمام ضد عفونی
اتاق پشم چینی و داروخانه
خانه کارگری
انبار ماشین آلات
انواع جای گاه
جایگاه باز
از چهار طرف باز است
جایگاه نیمه باز یه نیمه بسته
آغل از سه طرف بسته و از سمت بهاربند باز است
جایگاه بسته
در مناطق سرد
شرایط محیطی جای گاه
دما
حساسیت گوسفند نسبت به هوای گرم بیشتر و در مقابـل هـوای سـرد مقاومـت بیـشتری دارد. درجه
حرارت مناسب برای دام بالغ 15-10و برههای شـیری تـا سـه هفتگـی بـه طـور متوسط 25و تا سه
ماهگی 20درجه سانتیگراد میباشد
تهویه
در تراکم زیاد از هواکش استفاده شود
پنجره های بزرگ در دیوار جنوبی و در ارتفاع 1/5تا 2متری کف ( 5درصد مساخت کف)
پنجره های تهویه در دیوار شمالی و نزدیک سقف ( 2درصد مساحت کف)
در صورت استفاده از هواکش طبیعی باید به ازای هر متر مساحت کف یک لوله سیمانی با قطر 25سانتی متر در
سقف قرار داده شود
رطوبت
گوسفند به رطوبت بالای 60درصد حساس بوده بنابراین باید رطوبت کنترل شود

شرایط محیطی جای گاه
نور
برای عبور نور از پنجره به داخل جایگاه از طلق های پلاستیکی استفاده شود
برای تامین نور در هنگام تاریکی هر لامپ 100وات برای 45متر کافی است یا به ازای هر 4متر فاصله یک لامپ
نصب شود
لغ
شرایط آ
زمین آغل باید بالاتر از زمین های اطراف باشد تا از ورود آب جلوگیری شود
بهطور کلی ارتفاع دیوارهای عقـب 2/6و جلـو 3متـر و میـانی یـا جداکننـده 1/2 1متـرتوصیه
میشود
کف آغل با 1درصد شیب به سمت بهاربند ساخته شود
متوسط مساحت مورد نیاز برای هر میش
مسقف: 2/3متر
غیر مسقف: 2/6
متوسط مساحت مورد نیاز برای بز مولد
مسقف 1/5متر
غیر مسقف 2/3متر

ترکیب گله و
تاسیسات

مسقف

غیر مسقف

بز مولد

1/75

0/7

زایشگاه و جایگاه
بزغاله

-

0/28

ماده جایگزین

0/35

0/17

0/21

0/07

بز نر

انبار کنسانتره

-

0/08

محل نگهداری
علوفه

-

0/35

جمع کل (متر
مربع)

2/3

1/5

 

 

ترکیب گله و
تاسیسات

مسقف

غیر مسقف

میش مادر

2

1

زایشگاه و جایگاه
بره

-

0/4

ماده جایگزین

0/35

0/25

0/3

0/1

قوچ

انبار کنسانتره

-

0/12

محل نگهداری
علوفه

-

0/35

درمانگاه و امور
بهداشتی

-

0/08

جمع کل (متر
مربع)

2/65

2/3

 لغ
شرایط آ

متوسط مساحت مورد نیاز برای هر بره پرواری

 

هر راس بره

1/6

0/8

انبار کنسانتره

-

0/13

انبار علوفه

-

0/13

جمع کل

1/6

1/3

 لغ
شرایط آ
ابعاد آخور
برای میش مولد:
طول آخور 50سانتی متر، ارتفاع از کف 40سانتی متر، پهنای آخور 50سانتی متر
برای بره پرواری و ماده و نر جایگزین:
طول آخور 40سانتی متر، پهنا 45سانتی متر، ارتفاع از کف 40سانتی متر
بره تا از شیرگیری:
طول آخور ،30پهنا 35و ارتفاع 30سانتی متر
ابعاد آخور بز
بز ماده:
طول آخور 40سانتی متر، عرض آخور 35سانتی متر و ارتفاع از کف 30سانتی متر
بزغاله ماده جایگزین و پروراری:
طول آخور ،30عرض 35و ارتفاع 30سانتی متر
بزغاله تا از شیرگیری:
طول آخور ،25پهنا ،30و ارتفاع 25سانتی متر

لغ
شرایط آ
آبشخور
دمای مناسـب 12-9درجـهسـانتیگـراد مـیباشـد
عرض کل آبشخور 65-55و عمق مفید آن حداکثر 30سانتیمتر، ارتفاع آبشخور از کـف
آغل تا لبه آن 40-35سانتی متر توصیه میشود

جای گاه
آبشخور
بهاربند
در مناطق سردسیر رو به جنوب و در مناطق گرمسیر در جهات غیر از جنوب ساخته شود
ارتفاع دیوار 1/2و عرض دربهای ورودی و خروجی بهاربند حدود 3متر منظور میگردد
جای گاه
زایشگاه
دمای زایشگاه 25-30
کف سیمانی و تا ارتفاع 1/5متری سیمان اندود باشد
به ازای هر 100میش سه جایگاه با مساحت سه متر مربع داری آخور و آبشخور
بیمارستان
معمولاً به ازای 100میش یک واحد بیمارستان به مساحت 3متر مربع با آخور آبشخور در نظر میگیرند
قرنطینه
جهت کنترل بیماری در دام های خریداری شده

جایگاه
انبار کنسانتره
باید بالاتر از سطح زمین باشد، کف بتون، تهویه مناسب، ارتفاع دیوارها باید حدود 5متر باشد.
جایگاه
انبار مواد علوفهای
معمولاً یک سایبان در ارتفاع 5متری استفاده میشود
جایگاه
سیلو
سیلوهای افقی
سیلوهای خرمنی
سیلوهای نیمه خندقی
سیلوی موقتی پلاستیکی
سیلوهای عمودی
جایگاه
تهیه سیلو
48ساعت پس از چیدن علوفه ذرت آن را با چاپر قطعه قطعه میکنند
پس از 21روز سیلو آماده مصرف است
میزان رطوبت مناسب علوفه سیلو 70-65درصد است
برای بهتر شدن کیفیت سیلو میتوان از اوره به میزان 0/5درصد علوفه سیلو، آهک به میزان یک درصد، و ملاس به میزان -50
25کیلوگرم در هر تن
جایگاه
مخزن جمع آوری کود
فاصله تا تأسیسات اصلی 150متر
یک تن کود خشک حدود 1/5متر مکعب فضا لازم دارد
هر گوسفند در شبانه روز حدود 1500گرم کود تولید میکند
سکوی بارگیری و تخلیه
جایگاه
هانگار یا انبار تجهیزات و ماشین آلات
برای هر تراکتور حدود 8متر مربع با احتساب 10درصد وسعت اضافه در نظر گرفته شود
جایگاه
حوضچه ضد عفونی
در محل درب ورودی بهاربند و به عمق 25سانتی متر و طول برابر با عرض در بهار بند و عرض 1/5متر
حمام ضد کنه
قسمت نگهداری
راهرو یا گذرگاه
حوضچه یا حمام
قسمت خشک شدن یا استراحتگاه
جایگاه
نکات مهم هنگام حمام دادن
دام های ضعیف و همچنین دارای ضخم و جراحت نباید حمام داده شوند
دام نباید تشنه باشد
حمام در هوای گرم انجام گیرد
دو بار در سال (قبل از پشم چینی و قبل از فصل جفت گیری)
حمام دادن با سمپاشی جایگاه همزمان باشد
جایگاه
اتاق پشم چینی
معمولاً یک اتاق 5*4در نظر میگیرند ولی پشم چینی در فضای باز هم میتواند انجام گیرد
تولید مثل و مدیریت آن
رفتار جفت گیری در گوسفند و بز در تمام طول سال وجود ندارد.
فصل تولیدمثلی گوسفند و بز در حالت کلی از نیمه تابستان تا نیمه زمستان است

تولید مثل و مدیریت آن
فحلی و تشخیص آن در میش و ماده بز
چرخه فحلی:
یک دوره تقریباً 17روزه در میش و 21روزه در ماده بز که برای تولید مثل آمادگی پیدا میکنند.
فحلی:
در طی چرخه فحلی حیوان برای یک مدت معین ( 24تا 36ساعت) آمادگی پذیرش جنس ماده
را دارند.
تولید مثل و مدیریت آن
باورهای نادرست در ارتباط با تولیدمثل گوسفند وبز
باور نادرست اول
قبل از انقلاب تابستانی (روز اول تیر) میشهایی که فحل میشوند باید جفت گیری کنند!
دلایل علمی غلط بودن این باور:
فعالیت ضعیف تخمدان و کیفیت کم اووسیت و اسپرم
پایین بودن نرخ دو قلوزایی
همزمانی آبستنی با فصل گرما
توصیه اکید:
از دهم خرداد الی هشتم شهریور باید قوچ ها و بزهای نر از گله جدا نگه داشته شوند!
تولید مثل و مدیریت آن
باورهای نادرست در ارتباط با تولیدمثل گوسفند وبز
باور نادرست دوم
خارج کردن قوچ از گله در آواخر آبان
دلایل علمی غلط بودن این باور:
کاهش بروز فحلی در نیمه دوم آبان به معنی خاتمه فصل تولیدمثل نیست
توصیه اکید:
از هشتم شهریور تا 20بهمن ماه قوچ را در گله نگه دارید
تولید مثل و مدیریت آن
چرخه سالانه فعالیت تولیدمثلی در گوسفند و بز
توصیه های مهم
از اول خرداد تا هفته اول شهریور باید قوچ ها از گله خارج شوند
پس از پایان فصل تولید مثلی نباید قوچ بلافاصله از گله خارج شود
از هفته دوم شهریور تا هفته آخر بهمن قوچها را در گله نگهداری کنید
جداسازی نرها از ماده ها منجر به استفاده از اثر قوچ نر در گله می شود.
معاوضه قوچ ها با گله های اطراف

 


تولید مثل و مدیریت آن
استفاده از اثر قوچ یا اثر بز نر
قبل از فصل جفت گیری نرها را حداقل یک ماه از گله خارج کنید و سپس به صورت
ناگهانی وارد گله کنید!
در مدت جدا بودن نر و ماده نباید بو و صدای نرها توسط ماده ها شنیده شود
این کار باعث میشود %60مادهها همزمان فحل شوند
تولید مثل و مدیریت آن
معاوضه قوچ یا نز بز (کنترل همخونی)
کنترل بروز ناهنجاریهای ژنتیکی
پس از خرید قوچ نباید تا 6سال از آن گله قوچ بخرید

توصیه های مهم
کنترل نمره بدنی میشها
توصیه های مهم
نمره :1انگشتان به راحتی و بدون هیچگونه اعمال زور به زیر مهرهها
حرکت میکند
نمره :2انگشتان با فشار و زور متوسطی به زیر مهرهها حرکت میکند
نمره :3انگشتان فقط با فشار و زور بسیار زیاد به زیر مهرهها نفوذ میکنند
نمره 4و :5انگشتان به هیچ وجه قادر به نفوذ به زیر مهرهها نیستند
لمث
وعویدلت
شر
کنترل نمره بدنی در مراحل مختلف
دوره خشک ( 2تا )2/5
دوره جفت گیری (حداقل 2/5و حداکثر )3/5
سه ماه اول آبستنی ( 2/5تا )3
دو ماه آخر آبستنی ()3/5-3
در طول شیردهی نباید به کمتر از 2افت کند
روشهای کمک تولید مثلی
فلاشینگ (تغذیه با دانه غلات به مقدار 250گرم در روز)
چند نکته مهم در رابطه با فلاشینگ:
ناگهانی بودن
توجه به وضعیت بدنی حیوان
رعایت زمانبندی فلاشینگ
همزمانسازی فحلی از طریق هورمون تراپی
استفاده از سیدر و اسفنج
تیمار ملاتونین
مزایای همزمانسازی فحلی
کوتاه کردن دوره زایش
تولید برههای هم سن
انجام تلقیح مصنوعی
امکان اجرای برنامه سه بار زایش در دو سال
همزمان سازی فحلی
استفاده از روش تغییر ساعات نور برای همزمان سازی
مرحله یک: افزایش مدت روشنایی به مدت روزانه 30دقیقه تا رسیدن به 16ساعت روشنایی ( 12روز)
مرحله دوم: ثابت نگه داشتن نور به مدت 4روز
مرحله سوم: کاهش روزانه نور به میزان روزانه 30دقیقه و رسیدن به 16ساعت تاریکی
مرحله چهارم: ثابت نگه داشتن روز به مدت 30روز
قوچ اندازی ناگهانی پس از 10روز از مرحله 4

مدیریت شیشکهای ماده
برنامه سه باز زایش در دو سال
برنامه سه باز زایش در دو سال
برنامه سه باز زایش در دو سال
برنامه سه باز زایش در دو سال
برنامه سه باز زایش در دو سال
برنامه سه باز زایش در دو سال
مدیریت شیشکهای ماده
%65وزن میش بالغ (میش 3الی 4ساله) در اولین پاییز زندگی
بارور کردن شیشکها در نخستین پاییز عمر منجر به افزایش %20بهره وری در دامداری میشود
در سه الی چهار ماه اول از تغذیه جیره با انرژی بالا پرهیز شود (تجمع چربی در پستان)
تغذیه گوسفند و بز
منابع غذایی مورد استفاده
علوفه خشک
سیلاژ
کنسانترهها (انرژی زیاد و فیبر کم)
انرژیزا ( 8تا 11درصد پروتئین مانند دانه های غلات)
پروتئینی (بیش از 15درصد پروتئین مانند کنجاله سویا، پودر ماهی)
مواد خشبی (بقایای کشاورزی)
پس چر مزارع
انواع پس ماندها و تفاله ها

ر اه کارهای کاهش هزینه های خور اک
استفاده از بقایای محصولات زراعی
تهیه جیره بصورت متوازن
تهیه جیره به شکل کامل و مخلوط
استفاده از جیره به شکل پلت یا بلوک
تغذیه بر اساس مرحله فیزیولوژیک حیوان
حذف دام های کم تولید
 

 

مواد مغذی موجود در خور اک
آب
مهمترین ماده مغذی مورد نیاز دام ( 70درصد وزن بدن)
مقدار مصرف آب 2تا 4برابر ماده خشک مصرفی است
به طور متوسط 4تا 6لیتر آب در شرایط معمول به ازای هر رأس گوسفند
نژادهای شیری نیاز بیشتری به آب دارند
کربوهیدرات
چربی
انرژی 2/5برابر چربی
برای جذب ویتامین نیاز است
پروتئینها
تولید گوشت و شیر تحت تأثیر پروتئین است
ویتامینها
محلول در چربی و محلول در آب
مواد مغذی موجود در خور اک
کمبود هر یک از این مواد مغذی با مشکلات متابولیکی و بیماری در گوسفند و بز همراه است
کمبود ویتامین Aباعث شب کوری
ویتامین Eضد نازایی است
ویتامین Dدر جذ کلسیم و فسفر نقش دارد
ویتامین Kضد خونریزی است
مواد معدنی و ویتامينهای مورد نیاز گوسفند و بز
پر نیـاز
کلـسیم، فـسفر، سدیم، کلر، منیزیم، پتاسیم و گوگرد
کم نیاز
ید، مس، آهن، منگنـز، روی، کبالـت و سلنیم
جیره غذ ا یی
ویژگیهای یک جیره غذای خوب
تمام مواد مغذی مورد نیاز دام را تأمین کند
خوش خوراک و قابل هضم باشد
مقدار علوفه کافی داشته باشد
عناصر سمی و خاک نداشته باشد
در حیوانات پرواری از مواد خوراکی آبدار استفاده شود شلغم، چغندر علوفه ای و غیره)
از مواد خوراکی موجود در مزرعه یا منطقه استفاده شود
تغذیه در فصل جفت گیری
بصورت متوسط 250گرم کنسانتره به ازای هر میش در نظر گرفته شود
تغذیه در فصل جفت گیری به وضعیت بدنی میش ها بستگی دارد

ردیف

ماده خوراکی

گرم به ازای هر راس در
روز

1

یونجه خشک

300تا 450گرم

2

ذرت سیلو شده

500تا 750گرم

3

کنسانتره

250تا 500گرم

4

کاه گندم یا جو

74تا 120گرم

 


تغذیه در آبیستنی
در سه ماه اول آبستنی نباید حیوان با جیره بسیار غنی تغذیه شود چرا که در این دوره رشد جنین انرژی
زیادی نیاز ندارد
تغذیه در اواخر آبستنی ( 6هفته)

تغذیه در شیردهی
نیازهای انرژی 30درصد افزایش می یابد
به ازای هر بره یا بزغاله 450گرم تغذیه شود
حیوانات بر اساس تعداد بره تقسم بندی و تغذیه شوند
نیازهای پروتئینی 50درصد افزایش یابد
دو هفته قبل از از شیرگیری بره ها مصرف کنسانتره قطع شود

جیره میش در حالت داشتی

 

1

ماده خوراکی

گرم در روز به ازای هر راس

1

یونجه خشک

200تا 250گرم

2

ذرت سیلو شده

300تا 500گرم

3

کنسانتره

60گرم

4

کاه جو یا گندم

300گرم

 


تغذیه در حالت کلی
حدود 3الی 4درصد وزن بدن خوراک به گوسفند و بز داده شود
حیواناتی که در مرتع تغذیه میشوند روزانه 300الی 400گرم از یک جیره متعادل دریافت کنند و 900
گرم کاه گندم و جو نیز تغذیه شود
تغذیه گوسفند و بز جدا باشد
تغذیه بر اساس نیاز باشد
از تغییر ناگهانی جیره پرهیز شود
آب تمیز بصورت آزاد در دسترس باشد ( 2تا سه لیتر به ازای هر راس در روز)
به هیچ وجه از مواد خوراکی کپک زده استفاده نشود
از تغذیه دانه های خرد شده و پودر شده پرهیز کنید
آخورها و آبشخورها همیشه تمیز باشد
تغذیه بره ها و بزغاله های تازه متولد شده
به ازای هر 500گرم وزن بدن در
24ساعت اول 90گرم آغوز در
هر نوبت دریافت کند
تغذیه خوراک از 7روزگی آغاز
شود
بـره هـا در حـدود 45روزگی
شکمبه تقریباً توسعه یافتهای
دارند و میتوانند از شیر گرفته
شوند.
تغذیه بره ها و بزغاله های تازه متولد شده
مقدار شیر کامل در سه روز اول 7درصد وزن تولد و به تدریج به 10درصد افزایش می یابد و پس از
هفته سوم تا از شیرگیری به تدریج کاهش یابد
در جیره آغازین مقدار مناسب از علوفه وجود داشته باشد تا شکمبه توسعه یابد
جیره آغازین باکیفیت
20درصد پروتئین
3درصد چربی
بیشتر از 8درصد فیبر
پرواربندی بره و بزغاله
نکات کلی در پروار بندی
علوفه ارزان
استفاده از پس ماند کارخانجات صنایع غذایی (چغندر)
گوسفندان حذفی را پروار کنید و سپس بفروشید
برای سود بیشتر گوسفندان لاغر را خریداری کرده و پس از پروار بفروشید
پرواربندی بره و بزغاله
انواع روش های پرواربندی
مرتعی
مرتعی-پس چری
پروار با تغذیه دستی
پرواربندی با شیر (در بره ها)
پرواربندی بره و بزغاله
صفات مهم در پروار دام
سرعت رشد مناسب
راندمان خوراک (ضریب تبدیل غذایی)
خصوصیات لاشه
پرواربندی بره و بزغاله
انتخاب و خرید دام
در یـک واحـد پرواربنـدی بـا تغذیـه دسـتی حـدود 50تـا 60درصـد هزینه های جاری واحد مربوط به خرید دام میباشد
نژاد دام پرواری
تقسیم بندی بر اساس افزایش وزن روزانه
گروه اول: قزل، بختیـاری، مـاکویی، افـشاری و مغـانی بـا میـانگین افـزایش وزن روزانـه حدود 200گرم
گروه دوم: شال، مهربان و کردی با میـانگین افـزایش وزن روزانـه حـدود
170گرم
گروه سوم: قره گل، کله کوهی، بلوچی، نایینی و سنگسری بـا میـانگین افـزایش وزن روزانـه حـدود 140-130گـرم
گـروه چهـارم: زل بـا میـانگین افـزایش وزن روزانـه حدود 100گرم

مشخصات دام بر ا ی پروار
سن و وزن دام
سن پایان شیرخوارگی بهترین زمان
مناسب ترین وزن در نژادهای ایرانی 20تا 30کیلوگرم است
جنس دام
جنس نر رشد سریعتر و تجمع چربی کمتری دارد
حمل و نقل دام
ضدعفونی ماشین حمل و نقل
در فواصل دور آب و غذا به دام داده شود
کف کامیون با 3الی 4سانتی متر بستر مناسب پوشانده شود
از خوابیدن دامها در طی مسیر جلوگیری شود
قبل از حرکت از دادن خوراک های حاوی دانه غلات پرهیز شود
هنگام پیاده سازی از مکمل ویتامینی برای کاهش استرس دام ها استفاده شود
خور اک دادن به دام پرواری
سه نوبت در روز
تغذیه خیزشی
بهد ا شت و بیماری
برای داشتن یک گله سالم نکات زیر را رعایت کنیم:
رعایت اصول بهداشتی
تهیه خوراک مناسب و عاری از هر گونه آلودگی
تهیه آب تمیز و بهداشتی
جلوگیری از تراکم گله در جایگاه
پرهیز از نگهداری دامهای با سنین مختلف در یک جایگاه
کنترل تهویه جایگاه
ضدعفونی و سم پاشی جایگاه
جمع آوری کود به روش مناسب
خوراندن کرمهای ضد انگل به دامهای تازه خریداری شده در روز وارد شدن به گله و 2هفته پس از آن (قرنطینه)
بهد ا شت و بیماری
مواردی که باید برای تشخیص بیماری در نظر داشته باشیم:
کنترل اشتها
عوامل متعددی سبب کاهش اشتها میشوند که عبارتند از:
تغییر نوع جیره غذایی
بیماری
درد شدید
کمبود کبالت
افزایش اشتها بصورت ناگهانی میتواند علامت نارسایی دستگاه گوارش و وجود انگلها در روده باشد
دامی که دچار گندخواری شده ممکن است نشانه فقیر بودن جیره از نظر فسفر، کبالت، نمک طعام، پروئین و یا وجود بیماری هایی
نظیر کتوز یا هاری باشد
بهد ا شت و بیماری
مواردی که باید برای تشخیص بیماری در نظر داشته باشیم:
کنترل غشاهای مخاطی
مخاط چشم، واژن و دهان
کنترل بزاق
روزانه 6تا 16لیتر بزاق تولید میشود که در بیماریهایی مانند تب برفکی ترشح بزاق افزایش می یابد
پوست دام
تغییر در رنگ، تغییر در بو، خارش و ...
ادرار
انگلها و صدمات کلیه میتواند منجر به تغییر
رنگ ادرار شود.
مدفوع
بهد ا شت و بیماری
مواردی که باید برای تشخیص بیماری در نظر داشته باشیم:
وضعیت ظاهری دام
حالت ایستادن، وضعیت پاها و ..
ترشحات بینی و چشم
رفتار دام
بهد ا شت قوچ
قوچ نباید نواقصی مانند نهان بیضگی فک و صورت بد شکل و سرپستانک اضافی داشته باشد
مفاصل باید بدون ورم باشد
قوچ نباید سرفه کند
قوچ هایی که فتق دارند را نخرید
التهاب بیضه در نرهای جوان
بهد ا شت میش
تغذیه کمکی قبل از جفت گیری
پیشگیری از استرس گرمایی
داروهایی که استفاده ی آن در زمان آبستنی مجاز نیست
مبندازول و دوزهای بالای آلبندازول در اوایل آبستنی. این داروها در صورت مصرف در اوایل آبستنی باعث ناقص الخلقه
زایی میشوند.
کلرپرومازین، فنیل بوتازون، فنوتیازین، لوامیزول، بتا متازون، دگـزامتـازون و پمـادهـای
پستانی حاوی دگزامتازون در نیمه و اواخر آبستنی. این داروها در صورت مصرف باعث سقط میشوند.
بیماری های میش
مسمومیت آبستنی یا بیماری میش دوقلوزا
علائم و تشخیص بیماری
این بیماری در شش هفته آخر و به خصوص در دو هفته آخر آبستنی رخ میدهد.
اولین علامت دام آبستن مبتلا ایـن اسـت کـه دام خـود را از گلـه و گـروه جـدا کـرده و
گوشه گیر میشود. دام مبتلا میلی به حرکت ندارد.
ریزش بزاق، تکانهای عضلانی عضلات صورت و بعد سراسـر بـدن و انحـراف سـر بـه
سمت بالا یا پهلو از این علائم هستند.
در مرحله بعدی، دام مرتب روی زمین میافتد و بلند شود.
زمانی که حال دام خیلی وخیم باشد، دام افتاده شده و کاملاً احمق به نظر میرسد.
اگر این دامها تلف شوند و لاشهی آنها باز شـود، کبـد رنـگ پریـده و متـورم مـشاهده
میشود
بهد ا شت میش
کمبود کلسیم
علایمی مانند ضعف، لنگش، فلج، قیافه خواب آلود
عواقب کمبود کلسیم
سخت زایی، بیرون زدگی رحم، جفت ماندگی و مسمومیت آبستنی
درمان
40سی سی داروی کلسیم بروگلوکونات % 20را به آرامـی در رگ مـیش تزریـق کنیـد. سپس 100سی سی از همین
دارو را زیـر پوسـت حیـوان تزریـق کنیـد
بهد ا شت میش
بیرون زدگی ها
در صورت عدم وجود زحم به آرامی جا بزنید
ورم پستان
بهد ا شت میش
کمک به سخت زایی
ضدعفونی کردن بند ناف بره
محلول % 2/5ید در پایهی الکل برای غوطه ور سـاختن کامـل بنـدناف بلافاصـله بعـد از تولد.
محلول بتادین %10
اسپری آنتی بیوتیک
تنتور ید %
خوراندن آغوز به بره
بهد ا شت بره
لوازم و تجهیزات
تروکار

لوازم و تجهیزات
دهان باز کن
لوله معدی
سرنگ و سوزن
لوازم و تجهیزات
لوازم اخته کردن
وسایل حذف شاخ
سم چین و سم تراش
حلقه قطع دنبه
دماسنج
انگل ها
جرب
جرب انگلی است که درون پوست لانه میکند
درمان با آیورمکتین
انگل ها
جرب
جرب انگلی است که درون پوست لانه میکند
درمان با آیورمکتین

مرگ ناگهانی
مسمومیت
شاربن
مرگ ناگهانی دام در عرض 1-2روز
خروج خون از دماغ و گوش
آنتروتوکسمی
واکسیناسیون میش های آبستن 3تا 4هفته قبل از زایش
واکسیناسیون بره ها و بزغاله ها در 3مـاهگی و تکـرار واکـسیناسیون 2تـا 3هفتـه بعـد،
یادآور هر 6ماه یک بار
برای دامهایی که اولین بار است واکـسن زده مـی شـوند، نیـاز اسـت 2تـا 3هفتـه بعـد واکسن تکرار شود، یادآور هر
6ماه یک بار
در کنار واکسیناسیون لازم است به موارد زیر هم رسیدگی کنید: جلوگیری از بالا رفتن تراکم و آلوده شدن محوطه ی بره ها
التهاب بین انگشتان
اگر در گله شما گندیدگی سم وجود ندارد و تعداد حیوانات مبتلا به
التهاب پوست بـین انگشتان هم کم است، فقط مبتلایان را درمان
کنید. با استفاده از اسپری اکسی تترا سـایکلین ) (OTCسم این
حیوانات را ضدعفونی کنید.
اگر تعداد مبتلایان زیاد است، از حمام سم سولفات روی %
10
استفاده کنید
استفاده از محلول فرمالین 5درصد

گندیدگی سم
پنی سیلین استرپتومایسین )تک دوز عضلانی( اکسی تترا سایکلین
طولانی اثر )تک دوز عضلانی(
لینکواسپکتین )تک دوز زیر جلدی(
بر روی سم از اسپری OTCاستفاده کنید.
سم چینی نکنید
غده های پنیری
لمفادنیت پنیری
فرض میکنیم بره ها در فاصله ی 15بهمن تا 15اسفند متولـد
مـیشـوند. بنـابراین لازم است یکسری از واکسنها را در 3ماهگی
بره، تکرار آن را 2هفتـه و سـپس 6مـاه بعـد زدارسال نظر

 
 
 

نظرات

در حال حاضر نظری ارسال نشده است

شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید

درباره کارگستر

      

موسسه کارگستر از سال 1386 در استان البرز(کرج) به شماره ثبت 1063 این افتخار را دارد که در استان البرز (کرج) در زمینه برگزاری دوره ه های آموزشی رشته های کشاورزی مانند : پرورش بلدرچین، مرغ بومی، بوقلمون، طیور و پرندگان زینتی و غیره همچنین دررشته های دامپروری مانند : پرورش دام سنگین، دام سبک، شترمرغ و.... همچنین در رشته های شیلات مانند: پرورش ماهیان سرد آّبی و گرمابی ، زالو، قورباغه و... همچنین در رشت های باغبانی و زراعت مانند : کشت گلخانه ای سبزی و صیفی ، کشت زعفران زمینی و گلخانه ای، کشت گیاهان دارویی و.... همچنین در رشته های حشره شناسی مانند : پرورش ملخ و عقرب شروع به فعالیت نموده است .

 مدیریت موسسه آتیه نگاه سبز کارگستر  توسط مهندس پیروز محمدخانی :

کارشناس آموزش و ترویج کشاورزی و بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از سال 1386 تا هم

تماس با کارگستر

آدرس دفتر : کرج، میدان شهدا، ساختمان سلوک، طبقه سوم، واحد 15

شماره تماس : 02632285541

فکس : --

موبایل مدیریت : 09124644323


پست های الکترونیکی :

piruzmohammadkhani@gmail.com

گالری کارگستر

بازدیدهای امروز : 269
بازدیدهای دیروز : 394
کل بازدیدها : 168924